VOLEBNÝ PROGRAM PRE MESTO ROŽŇAVA

MÔJ PROGRAM PRE VOLEBNÉ OBDOBIE 2014–2018

EFEKTÍVNU SAMOSPRÁVU
· zefektívnenie práce a zníženie počtu zamestnancov MÚ na základe už uskutočneného personálneho auditu
· vykonanie auditu majetku, činnosti a hospodárenia mesta a jeho organizácií a následné rozdelenie na „potrebný“, slúžiaci verejnej funkcii a „doplnkový“, s ktorým treba zmysluplne naložiť, alebo výhodne predať transparentným spôsobom
· prehodnotenie nájomných zmlúv a zmlúv o poskytovaní služieb mestu, vypovedanie nevýhodných zmlúv a uzavretie nových, pre mesto výhodnejších
· stop neefektívnemu míňaniu rozpočtu mesta
· prehodnotenie a podľa možností aj postupné znižovanie miestnych daní a poplatkov s cieľom podporiť podnikateľské prostredie
· opatrenia na zamedzenie daňovým unikom pri všetkých druhoch miestnych daní a poplatkov
· efektívnejšie vymáhanie daní, nedoplatkov a pohľadávok
· vyrovnané rozpočtové hospodárenie samosprávy v bežnom aj kapitálovom rozpočte
· minimalizácia výdavkov aj zásahov samosprávy do podnikateľského prostredia
· znižovanie výdavkov samosprávy cez transparentné obstarávanie služieb, ktoré dokáže poskytnúť súkromný sektor výhodnejšie
· celkové obmedzenie vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti samosprávy, ktoré zmenší priestor pre netransparentné rozhodovanie, korupciu a klientelizmus
TRANSPARENTNÚ SAMOSPRÁVU
· zverejnenie obecného majetku na internete spolu s nájomnými zmluvami
· vypracovanie cenovej mapy a uplatňovanie trhových cien pri predaji a prenájme majetku mesta prostredníctvom obchodných verejných súťaží alebo verejnej dražby
· rozšírenie rozsahu zverejňovaných informácií na internete podľa hesla čo nie je tajné, je verejné
· aktívne zverejňovanie informácií o samospráve na internete – napríklad zmluvy, faktúry, dodacie listy, …
· každé obstarávanie tovarov a služieb publikované na web stránke mesta
· objektívne kritériá pre odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva a primátora, zverejnenie odmeňovacieho poriadku vrátane odôvodnenia zabraňujúcemu udelenie jednorázových odmien
· prísnejšie definovanie konfliktu záujmov (nezlučiteľnosti funkcií) pre poslancov, primátora, zamestnancov MÚ a organizácií zriadených mestom
· zavedenie verejnej diskusie pred prijímaním každého závažného rozhodnutia – územný plán, koncepcia školstva, investičné zámery, …
ROVNAKÉ PRAVIDLÁ PRE VŠETKÝCH
· rovnaký prístup samosprávy ku všetkým skupinám občanov či podnikateľov
· obmedzenie dotácií organizáciám zriadených samosprávou z vlastných príjmov mesta
· obstarávanie prostredníctvom verejnej súťaže, elektronickej aukcie a predaj obecného majetku prostredníctvom verejnej dražby
· jasné pravidlá pre územné a stavebné konanie v súlade s platným územným plánom
· nové pravidlá podpory kultúrnych, spoločenských a športových aktivít, vznik grantového systému ich podpory s jasnými a vopred stanovenými kritériami
PLYNULÚ A RÝCHLU DOPRAVU
· verejná súťaž na získanie vyššej kvality údržby ciest za nižšiu cenu
· zlepšenie koordinácie rozkopávok a uzávierok ciest
· úprava systému parkovania v obytných štvrtiach – zvýšenie počtu parkovacích miest bez väčších investícií
ŠKOLU OTVORENÚ PRE CELÚ RODINU
· komplexná rekonštrukcia ZŠ na Zlatej ulici a SŠ s VJM na ulici Komenského
· väčšia sloboda aj zodpovednosť vedeniu škôl a učiteľom pri formovaní obsahu vzdelávania, vytvorenie konkurenčného prostredia medzi školami
· návrh hodnotenia kvality školy cez rodičov, žiakov a učiteľov doplnený o odborné hodnotenia – objektívne porovnanie jednotlivých mestských škôl
· využívanie školských zariadení pre celé rodiny, vzdelávanie, kultúra a šport na školách aj pre rodičov a seniorov
· zvýšenie možností športových aktivít pre mladých
· projekty prevencie proti sociálne nebezpečným javom (drogy, násilie na školách, v rodinách)
· pomoc pri vzniku a fungovaní materských centier a vzdelávacích a spoločenských aktivít pre matky s malými deťmi
· medializácia všetkých aktivít škôl a školských zariadení (web stránka, mestské plochy, RVTV)
SOCIÁLNU POMOC
· adresná a kontrolovateľná sociálna pomoc zameraná na ľudí v hmotnej a sociálnej núdzi
BEZPEČNOSŤ A PORIADOK
· koordinovanejšia spolupráca mestskej a štátnej polície pri ochrane obyvateľov a ich majetku
· zvýšenie počtu príslušníkov mestskej polície
· rozširovanie kamerového systému mestskej polície
· nový prístup mestskej polície k udržiavaniu verejného poriadku – pravidelná kontrola miest kde dochádza k jeho porušovaniu, vyvodzovanie dôsledkov
· vyšší dôraz na dodržiavanie čistoty verejných priestranstiev
DEREGULÁCIU
· odstránenie Všeobecne záväzných nariadení deformujúcich podnikateľské prostredie
MIESTNY ROZVOJ
· jasné zadefinovanie podmienok a území na ktorých je možná výstavba a území určených na iné využitie
· vytvorenie a dodržiavanie rovnakých podmienok pre všetkých potenciálnych investorov
· podpora realizácie cyklistického chodníka z Betliara cez Rožňavu do Krásnohorského podhradia plánovaného v rámci pozemkových úprav
· nadviazanie intenzívnej spolupráce so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) na prilákanie zahraničných investorov do mesta a priemyselného parku
· využijem svoje dlhoročné pracovné skúsenosti s fondmi EU na získavanie nenávratných finančných prostriedkov pre rozvoj mesta
· podpora a vytvorenie všetkých predpokladov pre zachovanie vojenských útvarov na území mesta, pravidelná komunikácia s velením posádok
SLUŽBY OBYVATEĽOM
· skvalitnenie služieb poskytovaných pracovníkmi MÚ obyvateľom
· priority výdavkov samosprávy sa zamerajú na činnosti, ktoré neprospievajú len malým záujmovým skupinám, ale prinášajú prospech čo najväčšiemu počtu obyvateľov a návštevníkov mesta
· popri základnej údržbe ciest, chodníkov, parkovísk, parkov, musíme nájsť aj prostriedky na ich rekonštrukciu a rozvoj
· vypracovanie projektu na využitie mestských lesov na prímestskú, krátkodobú rekreáciu (zriadenie rekreačno-náučného chodníka, terénne úpravy a zriadenie táborísk a jednoduchých ohnísk v rožňavskej doline)
· vytvorenie verejnej diskusie o možnostiach využívania Námestia baníkov na komerčné, turistické a oddychové aktivity po jeho rekonštrukcii
· odborná diskusia o rekonštrukcii a revitalizácii zvyšnej časti námestia
· podpora športových aktivít, na ktorých sa zúčastňuje väčšie množstvo občanov mesta, najmä detí a mládeže. Obmedzenie dotácií pre výkonnostný a vrcholový šport dospelých.
Nov 9, 2014

Leave a Reply