VOLEBNÝ PROGRAM PRE KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ

Volebný program pre voľby do Košického samosprávneho kraja 2013

profilovka

1. Transparentná samospráva: Kontrola politikov a úradníkov

 

Samospráva musí fungovať na základe jasných, prehľadných, pevných a vopred stanovených pravidiel, ktoré minimalizujú priestor pre subjektívne rozhodovanie, korupciu a zneužívanie moci. Občania musia mať reálnu možnosť kontrolovať činnosť nimi volených politikov a nimi platených úradníkov.

 

Preto budem presadzovať:

• stanovenie prísnejších pravidiel verejného obstarávania úradom KSK, ktoré obmedzí využívanie menej transparentných foriem obstarávania

• využívanie elektronických aukcií

• prísnejšiu politiku konfliktu záujmov verejných činiteľov na úrovni samosprávneho kraja i nad rámec platných zákonov

• zverejnenie informácií o vyplatených odmenách voleným predstaviteľom KSK

• aktívne zverejňovanie všetkých informácií o činnosti samosprávy i nad rámec povinností vyplývajúcich zo zákona o slobodnom prístupe k informáciám, uplatňovanie zásady, že všetky zverejniteľné informácie majú byť zverejnené na webovej stránke samosprávy

• prijímanie vedúcich aj radových zamestnancov do úradu KSK ako aj do organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja na základe výberových konaní s objektívne nastavenými kritériami tak, aby boli prijímaní najkvalifikovanejší uchádzači.

 

2. Hospodárna samospráva: Stop plytvaniu s peniazmi občanov

 

Regionálna samospráva hospodári s finančnými prostriedkami, ktoré získava od občanov prostredníctvom daní. Preto má hospodáriť iba s takým objemom prostriedkov, aký je nevyhnutný na výkon jej základných funkcií a s týmito prostriedkami nakladať čo najefektívnejšie a najhospodárnejšie. Najlepším prostredím pre zdravý rozvoj regiónov je uplatňovanie princípov ekonomickej slobody a osobnej zodpovednosti v rámci trhovej ekonomiky s minimálnymi zásahmi verejnej moci a nízkymi daňami.

 

Preto budem presadzovať:

• vyrovnané hospodárenie regionálnej samosprávy, a to v časti bežného i kapitálového rozpočtu, nezadlžovanie obyvateľov regiónu (KSK je v súčasnosti štvrtý najzadlženejší región na Slovensku)

• znižovanie výdavkov regionálnej samosprávy na činnosti ktoré nie sú základnými úlohami samosprávneho kraja, obmedzovanie dotácií, vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti samosprávneho kraja

• zníženie sadzby dane z motorových vozidiel, adresné využívanie výnosov z tejto dane na výstavbu a údržbu cestnej infraštruktúry

• audit činnosti, majetku a hospodárenia úradu KSK a všetkých organizácií zriadených samosprávnym krajom, následné zefektívnenie ich činnosti

• transparentný predaj majetku KSK, ktorý nie je potrebný na zabezpečovanie základných úloh regionálnej samosprávy

• dlhodobý prenájom pamiatok vo vlastníctve KSK, ktoré sa nachádzajú v havarijnom stave, za symbolickú sumu občianskym združeniam schopným zabezpečiť ich rekonštrukciu a prevádzku

• outsourcing služieb – zabezpečovanie výkonu služieb, za ktoré je zodpovedný samosprávny kraj, prostredníctvom súkromných subjektov (neziskových i ziskových), vybraných na základe transparentnej súťaže

• zníženie objemu financií na propagáciu kraja a presun ušetrených prostriedkov na údržbu cestnej infraštruktúry a kultúrnych pamiatok

• efektívnejšie využívanie eurofondov.

 

3. Služby obyvateľom: Vysoká kvalita za nízku cenu

 

Samosprávny kraj je v istom zmysle servisná organizácia, ktorá zabezpečuje obyvateľom, ale aj návštevníkom kraja zákonom definovaný okruh služieb. Ide najmä o vzdelávanie na stredných školách, o sociálne služby, osvetu a kultúru a tiež zabezpečenie dopravnej obslužnosti.

 

Preto budem presadzovať:

• stanovenie jasných priorít a poradia generálnych rekonštrukcií ciest druhej a tretej triedy v závislosti od miery ich poškodenia a ich vyťaženosti

• zabezpečenie efektívneho vyhodnocovanie kvality poskytovaných sociálnych služieb a zavedenie štandardov kvality pre jednotlivé typy sociálnych služieb

• zvyšovanie kvality vzdelávania na stredných školách

• postupné znižovanie dotácií do medzimestskej hromadnej dopravy, zmenu systému dotácií pre hromadnú dopravu z kilometra na predaný lístok a zavedenie integrovanej dopravy.

 

4. Župy: Obnova prirodzených regiónov

 

Dnešné územné členenie je nevhodné pre výkon regionálnej samosprávy. Osem krajov z obdobia mečiarizmu rozdeľuje prirodzené historické regióny a vytvára umelé celky, s ktorými sa ich obyvatelia nedokážu stotožniť. Výsledkom je apatia a nezáujem občanov o správu vecí verejných v regióne a nedostatočná kontrola činnosti samosprávy občanmi. Preto budem presadzovať obnovu prirodzených regiónov – 16 žúp. O zmene územného členenia však musí rozhodnúť NR SR.

 

Preto sa budem usilovať:

• o získanie podpory predstaviteľov regionálnej samosprávy pre zmenu územného členenia a obnovu prirodzených regiónov – 16 žúp

• o spoluprácu s predstaviteľmi mestských a obecných samospráv, ako aj s predstaviteľmi občianskych organizácií pri obnove prirodzených regiónov.

Oct 13, 2013

One Response to “VOLEBNÝ PROGRAM PRE KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ”

  1. Erika says:

    Držím palce vo voľbách do VUC.

Leave a Reply