KONZULTANT

Firma Ivan Kuhn Consulting vznikla v januári 1998 na základe živnostenského oprávnenia.  V súčasnosti firma ponúka poradenské služby zamerané na:

 • prípravu žiadostí o nenávratné finančné prostriedky a granty zo Štrukturálnych fondov Európskej únie a iných programov a grantových schém pre podnikateľské subjekty, samosprávy a neziskové mimovládne organizácie v nasledovných oblastiach:
  • regionálny rozvoj
  • rozvoj cestovného ruchu
  • rozvoj malého a stredného podnikania
  • vidiecky rozvoj
  • cezhraničná spolupráca
  • rozvoj MVO
 • analýzy v oblastiach
  • politika
  • medzinárodné vzťahy
  • európske záležitosti
  • efektívne využívanie eurofondov
  • rozvojová pomoc
  • budovanie inštitúcií
  • verejná správa
  • ľudské práva
  • etika a boj proti korupcii
  • tlač, médiá a vzťahy s verejnosťou
Mar 24, 2011

Leave a Reply